Par PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification jeb Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma)

tika izveidota 1999.gadā, sanākot kopā Eiropas meža īpašniekiem u.c. ieinteresētajām pusēm, ar mērķi radīt sertifikācijas sistēmu, kura veicinātu ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu. Pašlaik PEFC ir lielākā meža sertifikācijas sistēma pasaulē sertificēto meža platību ziņā. PEFC darbības mērķis ir nodrošināt, ka mēs visi varam gūt labumu no dažādiem meža resursiem, vienlaikus nodrošinot, ka šie meži saglabāsies arī nākamajām paaudzēm. PEFC paziņojums un/vai marķējums uz produkta apliecina, ka produkta ražošanā izmantoto izejvielu izcelsmes avots ir mežs, kas apsaimniekots ilgtspējīgi, ievērojot visas intereses – vides, sociālās un ekonomikas.

Kāpēc mežs ir svarīgs? Mežs ir atjaunojamais dabas resurss, kam ir būtiska loma visas pasaules vides vērtību, sociālo un ekonomikas funkciju nodrošināšanā. Ilgtspējīgi un atbildīgi apsaimniekots mežs ne tikai mazina klimata pārmaiņas un dabas katastrofu riskus, bet arī ir viena no bioloģiski bagātīgākajām ekosistēmām uz Zemes. Meža ekosistēma arī nodrošina daudzus citus ekosistēmu pakalpojumus, t.sk. rekreāciju, meža nekoksnes u.c. vērtības.

Lai nodrošinātu Starptautiskā PEFC prasību pielāgošanu nacionālajiem apstākļiem un normatīvajam regulējumam, 1999. gadā tika izveidota biedrība „PEFC Latvijas Padome” (turpmāk - PEFC Latvija), kas ir Starptautiskās PEFC organizācijas pārstāvis Latvijā, un kas, iesaistot dažādas ieinteresētās puses, izstrādā un uztur nacionālo meža sertifikācijas sistēmas dokumentāciju.

PEFC Latvija mērķi

PEFC sistēmas uzturēšanai, nacionālajām pārstāvniecībām ne retāk kā reizi 5 gados ir jāpārskata sistēmas dokumentācija, lai aktualizētu Starptautiskā PEFC dokumentācijas prasības, jaunākās zinātniskās atziņas un labāko praksi. Pašlaik Latvijā spēkā esošā sistēmas dokumentācija Starptautiskajā PEFC ir apstiprināta 2023.gada novembrī.

Kādi PEFC sertifikācijas veidi ir pieejami?

PEFC sistēmas uzturēšanai, nacionālajām pārstāvniecībām ne retāk kā reizi 5 gados ir jāpārskata sistēmas dokumentācija, lai aktualizētu Starptautiskā PEFC dokumentācijas prasības, jaunākās zinātniskās atziņas un labāko praksi. Pašlaik Latvijā spēkā esošā sistēmas dokumentācija Starptautiskajā PEFC ir apstiprināta 2023.gada novembrī.

Kāpēc ilgtspēja meža resursu apsaimniekošana un ieguve ir svarīga?

Mežam ir nozīmīga loma vides vērtību vairošanā, sabiedrības labklājības un ekonomikas nodrošināšanā.

EKONOMIKA

Mežam ir būtiska nozīme ekonomikā, nodrošinot koksnes un nekoksnes resursus ražošanai, tādējādi būtiski papildinot vietējo ekonomiku kopumā.

VIDE

Mežam ir būtiska nozīme bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā un saglabāšanā, klimata pārmaiņu mazināšanā, gaisa kvalitātes uzlabošanā, kā arī pasaules ūdens resursu kvalitātes uzturēšanā un globālajā ūdens apritē. Liela daļa pasaules dzeramā ūdens nāk no mežu teritorijām.

SOCIĀLAIS

Mežs sniedz daudz ieguvumus sociālā jomā, sākot no nodarbinātības iespējām, lauku reģionu attīstības veicināšanas un labklājības nodrošināšanas.