Ziņas

3.04.2017

Aizsargājama biotopa noteikšanas kritērijs – viens sauss koks

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” paredz konstatējot aizsargājamu biotopu veidot mikroliegumu.

Teritorijai veido mikroliegumu, ja tā atbilst vismaz vienam no sekojošiem nosacījumiem:

  • atbilst biotopa definīcijai, izpildās visi obligātie biotopu raksturojošie kritēriji (atkarībā no biotopa veida – vidēji 2, 3 īpašības) un sastopama biotopam raksturīga reta augu sabiedrība

vai

  • atbilst biotopa definīcijai, izpildās visi obligātie biotopu raksturojošie kritēriji un sastopama daļa (atkarībā no biotopa veida vidēji 4-5 īpašības) no bioloģiski nozīmīgu struktūras elementu kopas.

Zemāk dotas dažas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izpratnē NOZĪMĪGAS meža struktūras elementu robežvērtības, kas var būt par pamatu Aizsargājama Biotopa statusa izveidei un saimnieciskās darbības aizliegumam:

Mežainas piejūras kāpas

Lieli sausokņi un/vai stumbeņi, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha
Lielas kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 kritala uz 1 ha
Dzīvi koki, sausokņi un/vai stumbeņi ar koksnes sēnēm (piepēm): Vismaz 1 koks, sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha
Priedes ar deguma rētām: Vismaz 1 priede uz 1 ha

Jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar lielām upēm

Bioloģiski veci, lieli koki, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 35 cm: Vismaz 6 koki uz 1 ha
Lieli sausokņi un/vai stumbeņi, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha
Lielas kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 kritala uz 1 ha

Veci jaukti platlapju meži

Koki ar dobumiem: Vismaz 1 koks uz 1 ha
Dzīvi koki, sausokņi un/vai stumbeņi ar koksnes sēnēm (piepēm): Vismaz 6 koki, sausokņi un/vai stumbeņi uz 1 ha
Bioloģiski veci, lieli koki, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 35 cm: Vismaz 10 koki uz 1 ha

Ar vārdu “Biotops” cilvēki parasti saprot īpaši unikālas dabas vērtības, bet augstāk minētie meža stuktūrelementi ir sastopmai teju jebkurā mežaudzē, turklāt jāmin, ka šajā rakstā uzskaitīti tikai daži piemēri, pilnu paredzēto biotopu noteikšanas aprakstu un MK noteikumu redakciju lūdzu skatīt: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603

Raksta avots: www.lmsp.lv

Dalies