Ziņas

03.04.2018

Aicina iesniegt pieteikumus PEFC Sadarbības Fondam

Pamatojoties uz vienu no PEFC balstiem “Domā globāli – rīkojies lokāli”, Starptautiskais PEFC ar prieku izsludina Aicinājumu iesniegt pieteikumus PEFC Sadarbības Fondam.

Šogad PEFC Sadarbības Fonds aicina iesniegt projektu pieteikumus par tēmu: Jaunu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešana meža sertifikācijā.

Pamatojums

2017. gadā, PEFC Ģenerālās asamblejas ietvaros tika veidots dialogs “Gudrāka meža sertifikācija”. Pasākumā piedalījās vairāk kā 200 dalībnieku, daloties ar idejām un inovācijām, kas demonstrēja kā tehnoloģijas var palīdzēt un pat uzlabot meža sertifikāciju. Pasākumā tika demonstrēti arī dažādi piemēri, kas darbojas jau šobrīd – no meža, caur piegādes ķēdi uz tirgu.

Dalībnieku starpā nebija šaubu par mūsdienīgu tehnoloģiju un inovāciju potenciālu un tā attīstību, kas skar un veicinātu meža sertifikāciju. Izaicinājums ir jaunu inovāciju ieviešana esošu problēmu risinājumā, lai radītu paliekošu efektu. 

Mērķtiecīga inovācija – lai veidotu šādu pasākumu, ir nepieciešami konstruktīvi partneri un inovācijas, kas sniedz savstarpēju labumu sistēmas lietotājiem un risinājumus, kas rezultātā sertifikācijai piešķir lielāku vērtību un ietekmi uz mežu. 

Tāpēc 2018. gada Sadarbības Fonda mērķis ir veicināt Mērķtiecīgu inovāciju radīšanu meža sertifikācijas jomā. Izmantojot sāncensību ar mazu finansiālu palīdzību, fonds atbalstīs PEFC biedru un viņu partneru  jaunas idejas un metodes, kas veicinātu tehnoloģiju un inovāciju attīstību. 

Mēs meklējam ambiciozus risinājumus, lai risinātu tādus kritiskus jautājumus kā, piemēram, sertifikācijas pieejamības veicināšana mazajiem mežu īpašniekiem, inovācijas idejas auditu un datu ievākšanas procesos vai jauni risinājumi, kā iesaistīt patērētājus ilgtspējībā. 

Sadarbības fonds izskatīts tikai un vienīgi tos pieteikumus, kas ietver 2018. gada tēmu, un atbalstīs tikai tādus, kas sasniedz fonda mērķus, kas panākami ar novērtējamiem līdzekļiem. Laika posmā no 2011 līdz 2017. gadam, PEFC ir piešķīris vairāk kā 800 000 CHF, atbalstot 36 projektus, izmantojot Fonda līdzekļus. 

Sadarbības Fonda mērķi:

 • Stimulēt jaunas, inovatīvas pieejas, kas veicina PEFC stratēģiskās prioritātes (PEFC Stratēģiskais plāns);
 • darboties kā inovāciju katalizatoram, kas PEFC dod iespēju sekmēt sertifikācijas progresu;
 • veicināt partnerības veidošanos starp organizācijām un/vai stiprinātu esošo partnerību;
 • nodrošina līdzfinansējumu, piesaistot papildus finanšu avotus. 

Atbalstāmās aktivitātes

Projekti, kuru  pieteikumi sastāv no tehnoloģijām un inovācijām, kas demonstrē jaunus, sasniedzamus risinājumus, lai:

 • Piesaistītu sabiedrību ilgtspējīgai mežsaimniecībai, 
 • stiprinātu piegādes ķēžu uzticamību un caurskatāmību;
 • radītu efektīvu un pieejamu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas sertifikāciju;
 • attīstītu sertifikācijas procesu, datu vākšanu un ietekmes vērtēšanu.

Tehnoloģiju un inovāciju platforma

Lai veicinātu sadarbību un atvieglotu notiekošās diskusijas par tēmu, tehnoloģijas un inovācijas meža sertifikācijā, PEFC ir izveidojis tiešsaistes platformu. Platforma veidota, lai nodrošinātu un veicinātu sadarbību starp PEFC Jumta organizāciju, tās biedriem, risinājumu nodrošinātājiem, ieinteresētajām pusēm, kuri ir ieinteresēti mērķtiecīgu inovāciju atbalstīšanā un veicināšanā. 

Platforma var kalpot kā vietne, kuru var izmantot arī potenciālie Sadarbības fonda partneri. Projektu pieteikumus var iesniegt PEFC biedri, toties tehnoloģisko risinājumu nodrošinātājiem un citiem iesaistītajiem būs izšķiroša loma. 

Ja arī Tu vēlies pievienoties šai platformai: 

 • PEFC biedriem, kas jau ir reģistrēti Podio, jāiet šeit, lai piekļūtu platformai.
 • Mūsu biedriem, kas vēl nav reģistrējušies PEFC Podio platformai, lūgums sazināties ar Thorstenu
 • Citiem, lūgums doties uz PEFC Sadarbības fonda mājaslapu un aizpildīt reģistrācijas formu, lai varētu pievienoties platformai. 

Atbalstāmie pretendenti

Pieteikties var PEFC biedri, ieinteresētās personas, kuriem obligāti jābūt galvenajiem projektu iesniedzējiem. Projektu partneri var būt jebkāda veida organizācijas, gan privātas, gan juridiskas. 

Atbalsta apmērs

Tiks izskatīti tie projektu iesniegumi, kuru kopējā PEFC līdzfinansējuma summa nepārsniedz 50 000 Šveices Frankus (CHP) un  projekta īstenošanas laiks ir vismaz trīs gadi.  Projekts atbalstīs tikai jaunas vai papildu aktivitātes, nevis patstāvīgā darba un tā nodrošināšanas izmaksas. Atbalsta saņēmējiem būs jāpierāda vismaz 35 % līdzfinansējuma esamība no citiem resursiem projekta vispārējā budžetā. Izņēmuma kārtā par līdzfinansējumu var atzīt arī ieguldījumus natūrā. 

Pieteikumu nosacījumi

PEFC Sadarbības fonds nodrošina pieteikuma veidlapu, kas sastāv no divām daļām. 

Pirmā daļa satur tikai un vienīgi svarīgāko informāciju, sastāvot no projekta nosaukuma, galvenā atbalsta saņēmēja un projekta partneriem, budžeta kopsavilkumu un parakstu. Pirmā daļa nedrīkst pārsniegt 4 lpp. 

Otrai daļai jāietver daudzpusīgāka informācija par projekta atbilstību, īstenošanu un sagaidāmajiem rezultātiem. 

Pieteikumu jāiesniedz A4 formātā, Arial fontā, fonta izmērs 11, viena atstarpe. Nepieciešamības gadījumā var pievienot arī pielikumus. Tāpat nepieciešams pievienot sadarbības partneru parakstītās vēstules ar atbalstu par līdzfinansējumu. 

Pieteikumu vērtēšana

Visi saņemtie priekšlikumi tiks rūpīgi pārskatīti un novērtēti, ņemot vērā visaptverošu kritēriju kopumu. Lai vislabāk izpildītu šos kritērijus, pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlams uzdot sekojošus jautājumus:

Attiecībā pret projektu:

 • Vai šis projekts par jaunām inovācijām un tehnoloģijām var veicināt meža sertificēšanu?
 • Vai projekts veicina sadarbību un apvieno jaunus partnerus?
 • Vai projekts ir interesants gan vietējā, gan starptautiskā perspektīvā?
 • Vai projektā ir paredzēts plāns piesaistīt līdzekļus no citiem avotiem un veikt jaunus, papildu pasākumus?

Attiecībā pret Ilgtspējīgu Meža apsaimniekošanu un Meža sertifikāciju:

 • Vai projekta ideja iekļauj inovāciju, vienlaikus apliecinot tās atbilstību un efektivitāti?
 • Vai projekts aktivizē efektīvu un pieejamu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas sertifikāciju?
 • Vai projekts sniegs rezultātus vietējā un potenciāli starptautiskā līmenī?
 • Vai pastāv spēcīga saikne starp projektu un PEFC darbības jomu, stratēģiskajām prioritātēm un notiekošajiem projektiem?

Attiecībā pret PEFC, ieinteresētajām pusēm un sistēmu:

 • Vai projektā tiek piedāvātas jaunas pieejas, kas uzlabotu meža sertifikācijas procesus?
 • Vai projekts nodrošina ieguvumus un vērtības?
 • Kādā veidā PEFC būtu iesaistīts projektā?

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot sagatavoto pieteikuma veidlapu. Projekta ierosinātājam parakstīti pieteikumi jānosūta uz zemāk norādīto e-pasta adresi. Parakstītā lapa var tikt nosūtīta arī ar faksa starpniecību, ja ir tāda nepieciešamība. Vēlams, lai priekšlikumi tiktu iesniegti angļu valodā, bet vajadzības gadījumā tos var iesniegt arī spāņu vai franču valodā. Pieteikumu iesniedzēji saņems rakstisku paziņojumu par pieteikuma saņemšanu un tā reģistrēšanu pa e-pastu neilgi pēc iesniegšanas termiņa.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 11. maijam, pulksten 17:00 pēc Centrāleiropas laika. Priekšlikumi, kas saņemti vēlāk, netiks nedz izskatīti, nedz reģistrēti. Rezultāti tiks paziņoti 2018. gada augustā. 

Pieteikumus jāiesniedz pa e-pastu uz adresi development@pefc.org vai pa faksu pa tālruni +41227994550

Dalies