PEFC Latvijas Padome

Grupas sertifikācija

Grupas sertifikācijas nosacījumi

Meža īpašnieki pievienojas grupai individuāli.

Viņu meži tiek sertificēti kā daļa no kopējā grupas meža, bet tiek saglabātas tiesības pašam pieņemt lēmumus attiecībā uz sava meža apsaimniekošanu.

Grupas sertifikāciju vada grupas vadītājs – organizācija, uzņēmums, biedrība vai cita juridiska persona.

Grupas vadītājs:

 • slēdz līgumus ar visiem grupas biedriem par PEFC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standarta Latvijai prasību ievērošanu meža apsaimniekošanas plānošanā un meža apsaimniekošanā;
 • iesniedz sertifikācijas pieteikumu sertifikācijas organizācijai – akreditētam neatkarīgam auditoram. Sertifikācijas organizācija, ja audita vērtējums ir pozitīvs, izsniedz PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikātu
 • grupas vadītājam, kurš izsniedz dalības apliecinājumu katram grupas biedram. Grupas vadītāja un grupas biedru tiesības un pienākumi noteikti PEFC Latvijas padomes dokumentā “Nosacījumi meža apsaimniekošanas sertifikācijas pieteikumu iesniegšanai”.

Grupas vadītāja atbildība:

 • sertifikācijas pieteikuma iesniegšana sertifikācijas organizācijai;
 • visu grupas biedru mežu apsaimniekošanas plānošanas un prakses vispārējās atbilstības nodrošināšana PEFC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standarta Latvijai prasībām;
 • skaidra atbildības nodalīšana starp grupas vadītāju un grupas biedriem;
 • procedūru izstrādāšana (jaunu biedru uzņemšana, biedru izslēgšana, informācijas aprite grupā, neatbilstību novēršana, iekšējā kontrole, strīdu izšķiršanas kārtība);
 • informācijas nodošana grupas biedriem;
 • publiskās informācijas sagatavošana (meža apsaimniekošanas plāns, kartes);
 • sertificēto meža īpašumu reģistra uzturēšana;
 • iekšējo auditu veikšana visiem grupas biedriem vismaz reizi gadā;
 • informācijas, dokumentācijas un tehniskā atbalsta sniegšana sertifikācijas organizācijai sertifikācijas novērtējuma laikā;
 • dokumentācijas par grupas biedru apmācībām un iekšējās kontroles veikšanu uzglabāšana.

Grupas biedru tiesības:

 • saņemt no grupas vadītāja informāciju par sertifikācijas procesu un grupas darbību;
 • pozitīva PEFC sertifikācijas novērtējuma gadījumā saņemt no grupas vadītāja meža apsaimniekošanas sertifikātu;
 • saņemt no biedrības „PEFC Latvijas Padome” logo izmantošanas atļauju;
 • vērsties pie grupas vadītāja ar iebildumiem vai sūdzībām par PEFC sertifikācijas novērtējuma gaitu un tās rezultātiem.

Grupas biedru pienākumi:

 • rakstiski apliecināt dalību grupā un apņemšanos nodrošināt PEFC sertifikācijas prasības;
 • ievērot noteiktās mežu apsaimniekošanas prasības, kā arī nodrošināt to ievērošanu, ja apsaimniekošanu veic līgumpartneri;
 • sniegt grupas vadītājam visu nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un tehnisko atbalstu grupas darbības nodrošināšanai un sertifikācijas veikšanai.