PEFC Latvijas Padome

Priekšlikums standarta pārskatīšanai

PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarts Latvijai (turpmāk tekstā – Standarts) ir piemērojams visā Latvijas teritorijā, visiem meža tipiem,visiem meža īpašumiem un kokaugu stādījumiem, neatkarīgi no īpašumu formas un lieluma. Šajā dokumentā ir izklāstīti PEFC Latvija kritēriji meža un ārpus meža augošu koku ilgtspējīgai apsaimniekošanai, aptverot visus attiecīgos produktus un pakalpojumus.
Meža sertifikācija, atbilstoši Standartam, veicama, pamatojoties uz brīvprātības principiem (tikai pēc brīvprātīgas mežu īpašnieka, tiesiskā valdītāja, vai apsaimniekotāja iniciatīvas).

Standartā esošie meža apsaimniekošanas ilgtspējību aprakstošie kritēriji un indikatori izmantojami kā pamats meža apsaimniekošanas sertifikācijai, ko veic atbilstoši PEFC normatīvajiem dokumentiem akreditēta, neatkarīga sertifikācijas organizācija.
Šis Standarts ir piemērojams teritorijām, kas ir meža zemes, mežam piegulošiem pārplūstošiem klajumiem un laucēm, meža atjaunošanai paredzēto koku stādaudzētavāmun kokaugu stādījumiem.

PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas (turpmāk tekstā –Sertifikācijas) pamatvienība ir meža īpašums.
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš meža apsaimniekošanai ir izveidojis atsevišķas teritoriālās vienības, var veikt Sertifikāciju sadalījumā pa teritoriālajām vienībām, izvēloties Sertifikāciju veikt visās, vai tikai daļā no meža apsaimniekošanai izveidotajām atsevišķajām teritoriālās vienībām. Meža īpašumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošā viena kadastra vienība nevar tikt sadalītas atsevišķās teritoriālajās vienībās. Teritoriālajām struktūrvienībām ir jābūt nodalītām gan uz kartes, gan identificējamām dabā. Gadījumā, ja meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs izvēlas veikt Sertifikāciju daļā no esošajām teritoriālajām struktūrvienībām, ir jāveic atsevišķa pārdoto meža resursu uzskaite, lai nodrošinātu koksnes piegāžu ķēdes standarta prasības.

Ņemot vērā, ka gan Starptautiskā PEFC gan PEFC nacionālās pārstāvības (tostarp arī PEFC Latvija) regulāri pārskata uzturēto standartu atbilstību jaunākajām zināšanām un ekonomiskajām, sociālajām un vides prasībām, turklāt Starptautiskais PEFC jau ir pārskatījis PEFC Meža apsaimniekošanas standartu (Sustainable Forest Management – Requirements PEFC ST 1003:2018) arī PEFC Latvija uzsāk sava PEFC Meža apsaimniekošanas standarta Latvijai pārskatīšanu pēc sekojoša laika grafika: 

Laika grafiks Pārskatīšana